46. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego

Należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie 415 mln PLN dotyczą:

  • Podatkowej Grupy Kapitałowej („PGK”), która na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała należność z tytułu podatku dochodowego w kwocie 373 mln PLN, stanowiącą nadwyżkę zapłaconych zaliczek w kwocie 401 mln PLN nad obciążeniem podatkowym PGK w kwocie 28 mln PLN,
  • spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o., która nie wchodzi w skład PGK, w kwocie 42 mln PLN.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w kwocie 4 mln PLN dotyczą spółek spoza PGK.

Umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2021-2023 została zarejestrowana w dniu 14 grudnia 2020 roku. Główne spółki tworzące PGK od dnia 1 stycznia 2021 roku: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., TEC1 Sp. z o.o., TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. (dawniej: TEC3 Sp. z o.o.) i Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

W dniu 24 marca 2022 roku złożona została deklaracja podatkowa PGK za rok 2021. Zgodnie ze złożoną deklaracją niezrealizowany został wymagany przepisami prawa warunek utrzymania PGK w latach kolejnych, dotyczący minimalnej rentowności PGK za rok 2021 na poziomie 2%. W ocenie Grupy niedotrzymanie minimalnego wskaźnika rentowności Podatkowej Grupy Kapitałowej za 2021 rok skutkuje utratą statusu podatnika Podatkowej Grupy Kapitałowej z efektem od 1 stycznia 2022 roku i stanowi zdarzenie po dacie bilansowej nie wymagające korygowania danych finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz nie wpływa na rozliczenie podatkowe PGK za rok 2021.

Wyniki wyszukiwania