45. Zobowiązania inwestycyjne

Krótkoterminowe zobowiązania inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku prezentuje tabela poniżej.

Segment operacyjny Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Wydobycie 30 102
Wytwarzanie 110 372
Odnawialne źródła energii 19 4
Dystrybucja 345 254
Sprzedaż i Pozostałe 112 125
Razem 616 857

Zobowiązania inwestycyjne długoterminowe są prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji pozostałe zobowiązania finansowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązanie z tego tytułu nie wystąpiło, zaś na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 23 mln PLN.

Zobowiązania do poniesienia nakładów inwestycyjnych

Na dzień 31 grudnia 2021 roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne odpowiednio w wysokości 2 844 mln PLN oraz 3 309 mln PLN, z czego największe pozycje przedstawiono w poniższej tabeli.

Segment operacyjny Przedmiot umowy / nazwa projektu inwestycyjnego Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Dystrybucja Budowa nowych przyłączy 1 342 1 426
Modernizacja i odtworzenie istniejących sieci 556 709
Wytwarzanie Budowa Bloku 910 MW w Jaworznie 166 232
Rozbudowa źródeł ciepła o nowe moce 141 2
Wydobycie Budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą oraz wyrobiskami towarzyszącymi 96 126
Odnawialne źródła energii Budowa farm wiatrowych 82 202
Pozostałe Budowa sieci szerokopasmowego internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 62 154

Wyniki wyszukiwania