43. Zobowiązania wobec dostawców

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań finansowych, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie spowoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania nie jest długi. Zobowiązania, w odniesieniu do których stosowane są uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie późniejszym, w tym na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania inwestycyjne (nota 45) oraz wybrane pozostałe zobowiązania finansowe (nota 48) wyceniane są więc w kwocie wymagającej zapłaty, ze względu na nieistotny wpływ dyskonta.

Krótkoterminowe zobowiązania wobec dostawców w poszczególnych segmentach na dzień 31 grudnia 2021 roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku prezentuje tabela poniżej.

Segment operacyjny Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Wydobycie 164 138
Wytwarzanie 168 163
Odnawialne źródła energii 14 13
Dystrybucja, w tym: 409 242
  wobec spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 331 183
Sprzedaż 389 372
Pozostałe 98 93
Razem 1 242 1 021

Wyniki wyszukiwania