36.1. Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe

Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze, rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

  Rezerwa
na świadczenia
emerytalne, rentowe
i podobne
Taryfa pracownicza ZFŚS Nagrody jubileuszowe Rezerwy razem
Bilans otwarcia 331 270 370 267 91 720 395 572 1 188 829
Koszty bieżącego zatrudnienia 16 501 9 066 2 736 22 734 51 037
Zyski i straty aktuarialne, w tym: 42 973 71 633 25 714 66 773 207 093
powstałe na skutek zmian założeń finansowych 40 623 60 007 16 016 37 262 153 908
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 4 843 7 097 1 892 4 983 18 815
powstałe na skutek innych zmian (2 493) 4 529 7 806 24 528 34 370
Wypłacone świadczenia (21 299) (11 524) (3 325) (46 070) (82 218)
Koszty przeszłego zatrudnienia 56 56
Koszty odsetek 8 922 10 712 2 565 10 493 32 692
Bilans zamknięcia 378 423 450 154 119 410 449 502 1 397 489
Długoterminowe 338 410 436 769 115 928 403 437 1 294 544
Krótkoterminowe 40 013 13 385 3 482 46 065 102 945

Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze, rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

  Rezerwa
na świadczenia
emerytalne, rentowe
i podobne
Taryfa pracownicza ZFŚS Nagrody jubileuszowe Rezerwy razem
Bilans otwarcia 321 894 530 215 106 321 510 678 1 469 108
Koszty bieżącego zatrudnienia 16 273 9 207 2 735 22 342 50 557
Zyski i straty aktuarialne, w tym: 5 961 8 297 572 19 068 33 898
powstałe na skutek zmian założeń finansowych 13 10 23
powstałe na skutek innych zmian 5 948 8 297 572 19 058 33 875
Wypłacone świadczenia (21 867) (12 242) (3 237) (45 486) (82 832)
Koszty przeszłego zatrudnienia 217 (176 322) (17 332) (121 859) (315 296)
Koszty odsetek 8 792 11 112 2 661 10 829 33 394
Bilans zamknięcia 331 270 370 267 91 720 395 572 1 188 829
Długoterminowe 297 363 357 052 88 587 349 732 1 092 734
Krótkoterminowe 33 907 13 215 3 133 45 840 96 095

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku nastąpił znaczny wzrost rezerw aktuarialnych z tytułu zmiany założeń aktuarialnych w kwocie 207 093 tysiące złotych, w tym głównie w związku ze spadkiem przyjętej do wyliczeń stopy dyskontowej, z czego 66 773 tysiące złotych zwiększyło koszty operacyjne Grupy, a 140 320 tysięcy złotych zostało ujęte w pozostałych całkowitych dochodach Grupy.

Koszty przeszłego zatrudnienia, które wpłynęły na zmniejszenie rezerw w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 315 296 tysięcy złotych są w głównej mierze wynikiem rozwiązania przez spółkę z segmentu Wytwarzanie rezerw na taryfę pracowniczą i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 194 209 tysięcy złotych oraz rezerwy na nagrody jubileuszowe w wysokości 121 172 tysiące złotych (jednocześnie zostały wypłacone pracownikom odszkodowania w wysokości 79 316 tysięcy złotych, co obciążyło koszty operacyjne Grupy).

Analiza wrażliwości

Na dzień 31 grudnia 2019 roku została przeprowadzona analiza wrażliwości wyników wyceny na zmianę stopy dyskonta finansowego oraz na zmiany planowanych wzrostów podstaw w przedziale -0,5 p.p./+0,5 p.p.

Poniższa tabela prezentuje wartość bilansową poszczególnych tytułów rezerw oraz wartości rezerw wyliczone przy zmienionych założeniach oraz jak zmieniłaby się wartość bilansowa przy innych założeniach (odchylenie):

Tytuł rezerwy Wartość bilansowa na dzień
31 grudnia 2019
Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
-0,5 p.p. +0,5 p.p. -0,5 p.p. +0,5 p.p.
saldo odchylenie saldo odchylenie saldo odchylenie saldo odchylenie
Odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 378 423 396 532 18 109 361 623 (16 800) 362 327 (16 096) 395 566 17 143
Taryfa pracownicza 450 154 489 805 39 651 415 200 (34 954) 415 453 (34 701) 489 069 38 915
Koszty odpisu na ZFŚS 119 410 130 001 10 591 110 079 (9 331) 110 147 (9 263) 129 804 10 394
Nagrody jubileuszowe 449 502 466 184 16 682 433 832 (15 670) 437 449 (12 053) 462 194 12 692
Razem 1 482 522 85 033 1 320 734 (76 755) 1 325 376 (72 113) 1 476 633 79 144
wpływ na wynik finansowy 16 682 (15 670) (12 053) 12 692
wpływ na pozostałe całkowite dochody 68 351 (61 085) (60 060) 66 452

Podziału rezerw na długo i krótkoterminowe Grupa dokonuje na podstawie szacunków dotyczących rozkładu wypłat w czasie przygotowanego przy pomocy technik aktuarialnych.

Okresy zapadalności rezerw na świadczenia pracownicze

Rok Odprawy emerytalne,
rentowe i podobne
Taryfa pracownicza ZFŚS Nagrody
jubileuszowe
Razem rezerwy
2020 40 013 13 385 3 482 46 065 102 945
2021 22 597 14 208 3 767 41 379 81 951
2022 25 823 14 355 3 828 37 349 81 355
2023 20 932 14 542 3 905 35 391 74 770
2024 20 675 14 742 3 979 33 278 72 674
Pozostałe lata 248 383 378 922 100 449 256 040 983 794
Razem 378 423 450 154 119 410 449 502 1 397 489

Wyniki wyszukiwania: