35.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Bilans otwarcia 893 900
Nabycie udziałów niekontrolujących (903)
Udział w wyniku jednostek zależnych 47 (3)
Dywidendy dla udziałów niekontrolujących (3) (2)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi (1) (2)
Bilans zamknięcia 33 893

Nabycie udziałów niekontrolujących wynika z nabycia przez Spółkę w dniu 22 grudnia 2021 roku od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowego FIZAN 176 000 udziałów w spółce zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. reprezentujących 13,71% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. za kwotę 1 061 mln PLN, co zostało opisane szerzej w nocie 44 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Po dokonaniu transakcji Spółka posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. Na dzień nabycia Spółka wyksięgowała wartość udziałów niekontrolujących w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. w kwocie 903 mln PLN.

Pozostałe na dzień bilansowy udziały niekontrolujące dotyczą w głównej mierze spółki TAURON Dystrybucja S.A.

Wyniki wyszukiwania