35.4. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony 31 grudnia 2020
Bilans otwarcia (68) 16
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających 449 (97)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona do wyniku finansowego okresu 6 (6)
Podatek odroczony (88) 19
Bilans zamknięcia 299 (68)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających wynika z wyceny instrumentów Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczających ryzyko stopy procentowej z tytułu zadłużenia, co zostało szerzej opisane w nocie 26 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dla zawartych transakcji zabezpieczających Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Grupa rozpoznała kwotę 299 mln PLN. Kwota ta stanowi aktywo z tytułu wyceny instrumentów IRS na dzień bilansowy w kwocie 371 mln PLN, skorygowane o część wyceny dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu zadłużenia z uwzględnieniem podatku odroczonego.

Wzrost wartości kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku wynika ze wzrostu dodatniej wyceny instrumentów IRS, co jest związane w głównej mierze ze wzrostem poziomu rynkowych stóp procentowych.

Wyniki wyszukiwania