28.2. Krótkoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Koszty rozliczane w czasie 101 73
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 54 27
Usługi informatyczne i telekomunikacyjne 22 24
Koszty pozyskania umów i koszty rabatów 15 13
Rozliczenia międzyokresowe prowizji z tytułu zadłużenia 8 6
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 2 3
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe 11 10
Razem 112 83

Wyniki wyszukiwania