28.1. Długoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Zaliczki na środki trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne, w tym: 115 14
związane z budową farm wiatrowych 102
Koszty pozyskania umów i koszty rabatów 8 7
Rozliczenia międzyokresowe prowizji z tytułu zadłużenia 5 8
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 3 3
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 28 31
Razem 159 63

Wyniki wyszukiwania