27. Pozostałe aktywa finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Do pozostałych aktywów finansowych Grupa zalicza m.in. udziały i akcje, lokaty, depozyty, wadia, kaucje, zabezpieczenia przekazane oraz pożyczki udzielone jednostkom niepowiązanym.

Na moment początkowego ujęcia aktywa finansowe są klasyfikowane do odpowiedniej kategorii aktywów finansowych i odpowiednio wyceniane. Zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe zostały opisane w nocie 51 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej wymaga oszacowania przez Grupę na każdy dzień bilansowy wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej została przedstawiona w nocie 51 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wycena aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie wymaga oszacowania przez Grupę na każdy dzień bilansowy oczekiwanych strat kredytowych. Metodologia szacowania oczekiwanych strat kredytowych dla pożyczek udzielonych została przedstawiona w nocie 52.1.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020
(dane przekształcone)
Udziały i akcje 141 122
Lokaty i depozyty Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych 56 53
Pozostałe należności finansowe, w tym: 107 177
Wadia, kaucje, zabezpieczenia przekazane 65 56
Depozyty początkowe i uzupełniające z tytułu rozliczeń giełdowych 32 49
Należność z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu 61
Pozostałe 10 11
Razem 304 352
    Długoterminowe 215 209
    Krótkoterminowe 89 143

Wyniki wyszukiwania