23. Pozostałe aktywa niematerialne

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Główne pozycje ujęte w ramach pozostałych aktywów niematerialnych to oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości.

Składniki pozostałych aktywów niematerialnych wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.

Pozostałe aktywa niematerialne, z wyjątkiem nieoddanych do użytkowania, są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania. Podstawą naliczania amortyzacji jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną. Wartość rezydualną uwzględnia się przy ustalaniu podstawy ustalania odpisów amortyzacyjnych, jeżeli w odniesieniu do danego aktywa istnieje aktywny rynek lub strona trzecia zobowiązała się do zakupu składnika aktywów w momencie zakończenia okresu jego użytkowania.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Utrata wartości

Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy czy zaistniały obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości danego składnika aktywów niematerialnych. Testy na utratę wartości aktywów niematerialnych są przeprowadzane zgodnie z polityką rachunkowości określoną w nocie 11.

Okres i metoda amortyzacji oraz wartość rezydualna podlegają weryfikacji nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego. Wszelkie zmiany wynikające z przeprowadzonej weryfikacji ujmuje się jako zmianę szacunków, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest z efektem od początku okresu sprawozdawczego, w którym zakończono weryfikację.

Okresy użytkowania

Dla poszczególnych grup pozostałych aktywów niematerialnych przyjęto następujące średnie pozostałe okresy użytkowania:

Grupa rodzajowa Średni pozostały okres amortyzacji w latach
Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 4 lata
Inne 9 lat

Rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Koszty zakończonych prac rozwojowych Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne aktywa niematerialne Aktywna niematerialne nie oddane do użytkowania Aktywa niematerialne razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 12 945 219 120 1 296
Zakup bezpośredni 106 106
Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania 5 143 7 (155)
Sprzedaż/Likwidacja (43) (3) (46)
Bilans zamknięcia 17 1 045 223 71 1 356
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (7) (624) (113) (744)
Amortyzacja za okres (1) (105) (10) (116)
Odpisy aktualizujące (2) (2)
Sprzedaż/Likwidacja 43 3 46
Bilans zamknięcia (8) (686) (122) (816)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 5 321 106 120 552
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 9 359 101 71 540

Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku (dane przekształcone)

Koszty zakończonych prac rozwojowych Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne aktywa niematerialne Aktywa niematerialne nie oddane do użytkowania Aktywa niematerialne  razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 9 822 200 114 1 145
Zakup bezpośredni 168 168
Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania 5 144 19 (168)
Sprzedaż/Likwidacja (2) (21) (23)
Pozostałe zmiany 6 6
Bilans zamknięcia 12 945 219 120 1 296
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (6) (563) (98) (667)
Amortyzacja za okres (1) (80) (10) (91)
Odpisy aktualizujące (2) (5) (7)
Sprzedaż/Likwidacja 21 21
Bilans zamknięcia (7) (624) (113) (744)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 3 259 102 114 478
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 5 321 106 120 552

Wyniki wyszukiwania