18. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zysk (strata) netto na akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (10 908) 204 880
Liczba akcji zwykłych 1 752 549 394 1 752 549 394
Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych) (0,01) 0,12

Wyniki wyszukiwania: