17.2 Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
(dane przekształcone)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 675 (2 179)
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (128) 414
Korekty dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych (34) (11)
Przychody i koszty trwale niepodatkowe (7) (45)
Zmiany szacunku w podatku odroczonym (151) (293)
Pozostałe 30 (59)
Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 43,0% (2020: 0,3%) (290) 6
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w wyniku finansowym (290) 6

Zmiany szacunku w podatku odroczonym dotyczą w głównej mierze spółki segmentu Wydobycie i związane są ze zwiększeniem odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz brakiem rozpoznania aktywa na podatek odroczony od straty podatkowej spółki za rok 2021.

Wyniki wyszukiwania