15. Przychody i koszty finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Przychody i koszty finansowe obejmują głównie przychody i koszty dotyczące:

  • odsetek i odwijania dyskonta oraz przychodów z tytułu udziału w zyskach innych jednostek,
  • aktualizacji wartości instrumentów finansowych, z wyłączeniem aktualizacji instrumentów finansowych ujmowanej w pozostałych całkowitych dochodach i odnoszonej na kapitał z aktualizacji wyceny oraz pochodnych towarowych instrumentów finansowych objętych zakresem MSSF 9 Instrumenty finansowe, z których zyski/straty z tytułu zmiany wyceny i realizacji prezentowane są w działalności operacyjnej, w której ujmowane są wyniki na powiązanym z nimi obrocie towarami,
  • różnic kursowych, za wyjątkiem różnic kursowych ujętych w wartości początkowej środka trwałego, w stopniu w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek,
  • zbycia/likwidacji aktywów finansowych,
  • pozostałych pozycji związanych z działalnością finansową.

Transakcje wyrażone w walutach obcych (tj. walutach innych niż waluta funkcjonalna) są przeliczane na moment początkowego ujęcia na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy pozycje pieniężne są przeliczane przy zastosowaniu kursu zamknięcia (dla jednostek, których walutą funkcjonalną jest PLN za kurs zamknięcia przyjmuje się kurs średni ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień).

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:

Waluta 31 grudnia
2019 roku
31 grudnia
2018 roku
USD 3,7977 3,7597
EUR 4,2585 4,3000
CZK 0,1676 0,1673

Powstałe z rozliczenia oraz z przeliczenia na dzień bilansowy różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w wyniku finansowym w pozycji przychodów (kosztów) finansowych, z wyjątkiem przypadku gdy są kapitalizowane w wartości aktywów.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Przychody i koszty z tytułu instrumentów finansowych (257 320) (238 323)
Przychody z tytułu dywidendy 4 264 7 348
Przychody odsetkowe 31 273 28 086
Koszty odsetkowe (250 800) (147 372)
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (20 338) (22 945)
Wynik na instrumentach pochodnych (53 233) (4 052)
Różnice kursowe 30 083 (83 455)
Aktualizacja wartości udzielonych pożyczek 15 936 (4 309)
Pozostałe (14 505) (11 624)
Pozostałe przychody i koszty finansowe (53 502) (47 759)
Odsetki od świadczeń pracowniczych (32 692) (33 394)
Odsetki z tytułu dyskonta pozostałych rezerw (12 154) (12 683)
Pozostałe (8 656) (1 682)
Razem, w tym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: (310 822) (286 082)
Koszty odsetkowe od zadłużenia (250 800) (147 372)
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe (60 022) (138 710)

Zmiana wysokości kosztów odsetkowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku w stosunku do okresu porównywalnego wynika głównie z ujęcia w bieżącym okresie kosztów odsetkowych z tytułu umów leasingu ujętych na dzień 1 stycznia 2019 roku zgodnie z MSSF 16 Leasing w kwocie 44 800 tysięcy złotych oraz ujęcia w wyniku finansowym kosztów związanych z nowym finansowaniem, przy jednoczesnej wyższej kapitalizacji kosztów odsetkowych na zadania inwestycyjne.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku wystąpiła nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 30 083 tysiące złotych, w okresie porównywalnym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi – 83 455 tysięcy złotych. Różnice kursowe dotyczą w głównej mierze różnic kursowych związanych z zobowiązaniami Spółki z tytułu zadłużenia w EUR. W roku 2019 Grupa ujęła z tego tytułu przychód w wysokości 36 252 tysiące złotych, a w roku 2018 koszt w wysokości 113 013 tysięcy złotych, z czego ujemne różnice kursowe w wysokości 35 577 tysięcy złotych zostały aktywowane na zadania inwestycyjne.

Wyniki wyszukiwania: