Wpływ pandemii COVID-19 na Grupę

2021 r. to okres utrzymującej się pandemii COVID-19, w którym obserwowano początkowo wzrost zachorowań powodujący rekordowe poziomy odnotowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a następnie stopniowy spadek w II i III kwartale oraz rozwój kolejnej fali zachorowań w IV kwartale 2021 r.

W związku z powyższym, w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej, w kraju obowiązywały liczne ograniczenia, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii. Początkowo, wraz ze wzrostem przypadków zakażeń, były one zaostrzane, a w kolejnych kwartałach 2021 r. stopniowo je łagodzono. Sytuacja ta powodowała zaburzenia w systemie gospodarczym oraz administracyjnym w Polsce i na świecie.

W efekcie pandemia w dalszym ciągu ograniczała aktywność gospodarczą (głównie w I i II kwartale 2021 r.), wpływając szczególnie na pracę firm z branż m.in. turystycznej, handlowej czy transportowej. W konsekwencji, w średniej i długiej perspektywie należy oczekiwać – biorąc pod uwagę ciągle utrzymujący się wysoki poziom zakażeń oraz pojawianie się kolejnych fal wzrostu zachorowań – iż pandemia COVID-19 będzie nadal wpływać na stan krajowej, europejskiej, jak również globalnej koniunktury, odbijając się negatywnie na czynnikach makroekonomicznych, tj. na wzroście gospodarczym w Polsce w roku bieżącym, jak i latach kolejnych czy też inflacji. Istotne kwestie związane z wpływem pandemii na Grupę TAURON zostały przedstawione poniżej:

  1. pomimo obowiązujących ograniczeń, w 2021 r. obserwowano wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną klientów Grupy Kapitałowej TAURON,
  2. w raportowanym okresie nie zaobserwowano istotnych zmian oraz trwałych tendencji w poziomie należności przeterminowanych oraz zmienności cen energii elektrycznej i produktów powiązanych wynikających z pandemii COVID-19,
  3. utrzymujący się stan pandemii COVID-19 w okresie 2021 r. powodował pewne utrudnienia w realizacji niektórych strategicznych projektów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej TAURON, do czego przyczyniły się m.in. zakłócenia w dostawach materiałów i urządzeń. Występowały problemy z funkcjonowaniem administracji publicznej, co miało wpływ na wydłużenie czasu trwania postępowań administracyjnych,
  4. sytuacja związana z pandemią COVID-19 w dalszym ciągu wpływała również na działalność operacyjną poszczególnych Obszarów Biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON poprzez zwiększoną absencję pracowników oraz wzrost kosztów funkcjonowania, wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Grupa Kapitałowa TAURON, mając świadomość zagrożeń związanych z sytuacją epidemiczną, kontynuowała działania mające na celu minimalizację wpływu bieżącej i spodziewanej sytuacji gospodarczej, jak również zabezpieczenie się przed zdarzeniami o charakterze ekstremalnym. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest bardzo zmienna, a przyszłe skutki oraz skala pandemii są trudne do precyzyjnego oszacowania. Istotny będzie czas trwania pandemii, jej nasilenie i zasięg, poziom wyszczepienia, a także wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce w krótkim, średnim i długim terminie.

Zarząd Spółki, mając świadomość zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19, na bieżąco monitoruje wpływ oraz podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania pandemii na Grupę Kapitałową TAURON.

Wyniki wyszukiwania