Otoczenie makroekonomiczne

Podstawowym obszarem działalności Grupy Kapitałowej TAURON jest rynek polski, w ramach którego Grupa Kapitałowa TAURON korzysta z pozytywnych trendów na nim panujących, jak również odczuwa skutki ich zmian. Sytuacja makroekonomiczna zarówno w poszczególnych sektorach gospodarki, jak i na rynkach finansowych, jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową TAURON wyniki.

W 2021 r. skutki trwającej pandemii COVID-19 nadal były widoczne i odczuwalne w gospodarkach krajowych. Jednak widoczna była znaczna poprawa sytuacji gospodarczej w porównaniu do 2020 r. Prognozy międzynarodowych instytucji pokazują, że światowa gospodarka w 2021 r. wzrosła o ok. 5,6%, a w 2022 r. spodziewane tempo rozwoju wyniesie 4,5%.

Polska gospodarka krajowa w 2021 r., według prognoz Narodowego Banku Polskiego, wzrosła o 5,3%. Na ożywienie gospodarcze miał wpływ wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych. W 2020 r. spożycie to spadło rok do roku o 3%, w 2021 r. wyniesie ok. 6,1%. Średnioroczna Inflacja w 2021 r. wyniesie ok. 5,0%, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie ok. 5,5%.

W horyzoncie 2023 r. polska gospodarka będzie rosnąć w średnim tempie ok. 5% r/r. Oczekuje się ożywienia gospodarczego, dzięki odbudowie aktywności ekonomicznej za granicą, czy wzrostowi spożycia gospodarstw domowych. Wzrost PKB ograniczony będzie natomiast przez negatywny szok podażowy – gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych i wzrost cen uprawnień do emisji CO2, co miało miejsce jeszcze w 2021 r.

W sektorze energetycznym przewiduje się wzrost cen energii elektrycznej, który będzie spowodowany wzrostem cen węgla, gazu i uprawień do emisji CO2. Wzrost surowców energetycznych na rynkach światowych i cen uprawień będzie główną przyczyną spodziewanego wzrostu poziomu inflacji w Polsce w 2022 r., której średnioroczną wartość szacuje się na poziomie 5,8%.

Wyniki wyszukiwania