Istotne aspekty raportowania

Punkt wyjścia dla procesu wyboru istotnych aspektów raportowania w niniejszym Sprawozdaniu stanowią:

  • będąca wynikiem mapowania interesariuszy, przygotowana w końcowej części 2019 roku, zweryfikowana i potwierdzona w 2021 roku, macierz Johnsona&Scholesa (rozdział 1.4);
  • standard AA1000 Stakeholder Engagement Standard – 2015 Edition (tzw. standard AA1000 SES).

Wychodząc z powyższych założeń, w okresie grudzień 2020 – styczeń 2021 roku został przeprowadzony proces doboru istotnych aspektów raportowania, z zaangażowaniem kluczowych interesariuszy, wydzielonych w macierzy Johnsona&Scholesa. W ramach przygotowania niniejszego Sprawozdania, oparto się na wynikach ww. procesu.

Zgodnie z zasadami analiz rynkowych oraz standardem AA1000 SES, na proces definiowania istotnych aspektów raportowania złożyły się:

  • badania ilościowe – ankiety,
  • badania jakościowe – warsztaty i wywiady.

Były one realizowane w dwóch grupach interesariuszy z kategorii kluczowych:

  • interesariuszy wewnętrznych – budujących perspektywę Grupy TAURON,
  • interesariuszy zewnętrznych – budujących perspektywę otoczenia Grupy TAURON.

Badania ilościowe posłużyły do wstępnego, statystycznego określenia wagi zagadnień do raportowania. Badania jakościowe miały natomiast za zadanie potwierdzenie przez przedstawicieli interesariuszy z kluczowych grup, wagi zagadnień określonych w wyniku badania ilościowego.

W związku z ograniczeniami epidemicznymi oba typy badań były prowadzone on-line. Badania ilościowe oparto na ankietach internetowych, zaś badania jakościowe na indywidualnych wywiadach z ekspertami, prowadzonych w aplikacjach elektronicznych, a także na warsztatach on-line, realizowanych z użyciem platform internetowych. Ich przygotowaniem i realizacją zajęła się niezależna jednostka naukowo-badawcza – Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH).

W przypadku interesariuszy wewnętrznych, badania ilościowe i jakościowe objęły kadrę menadżerską oraz pracowników Grupy Kapitałowej TAURON. Zbudowana w ten sposób perspektywa uwzględnia opinie z całej Grupy. Nie zostały zatem wyszczególnione odrębne punkty widzenia poszczególnych spółek, gdyż Grupa traktowana jest jako całość. W jej ramach można jednak wydzielić poszczególne obszary (Wydobycie, Wytwarzanie, Ciepło, OZE, Dystrybucja, Obsługa Klienta i Sprzedaż), dla których zostały wybrane i zaraportowane te wskaźniki, które są najistotniejsze z punktu widzenia prowadzonej w ich ramach działalności.

W oparciu o kwestionariusz on-line zebrano prawie 600 odpowiedzi interesariuszy wewnętrznych. W ramach badań jakościowych odbyły się natomiast kilkugodzinne warsztaty z kadrą menadżerską Grupy. W spotkaniu uczestniczyli menadżerowie m.in. z zakresu strategii, klienta, środowiska, ryzyka, zarządzania zasobami ludzkimi, zgodności oraz komunikacji.

W zakresie interesariuszy zewnętrznych, proces badawczy objął następujące grupy kluczowych interesariuszy: administrację publiczną, banki i dostawców kapitału, dostawców, inwestorów, akcjonariuszy i analityków, klientów, media, organizacje branżowe (w tym związane z odpowiedzialnym biznesem oraz organizacje ekologiczne), regulatorów, a także władze lokalne. Na jego podstawie uzyskano ponad 450 odpowiedzi interesariuszy. Powyższe stanowiło bazę do przeprowadzonego 8.01.2021 r. panelu interesariuszy, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich wymienionych grup kluczowych interesariuszy, dodatkowo również reprezentanci uczelni wyższych (AGH).

Wyniki identyfikacji przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych poziomu istotności zagadnień niefinansowych do zaraportowania przez Grupę Kapitałową TAURON, zostały przedstawione w macierzy istotności, zaprezentowanej na rysunku poniżej

Poziom istotności poszczególnych zagadnień niefinansowych dla Grupy Kapitałowej TAURON i dla jej otoczenia

Na bazie wyników wskazań interesariuszy zestawiono zagadnienia niefinansowe istotne (o wadze 4 (ważne) i wyższej (bardzo ważne)) do zaraportowania przez Grupę Kapitałową TAURON za rok 2021. Przedstawia je tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zagadnienia niefinansowe wybrane przez interesariuszy podczas analizy istotności do raportowania przez Grupę Kapitałową TAURON

Numer w grupie rozważanych zagadnień Zagadnienia wybrane podczas analizy istotności Obszar
1 Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii elektrycznej i ciepła rynek
2 Inwestycje na rzecz zwiększenia dostępu klientów do dostaw energii (inwestycje w nowe moce wytwórcze, modernizacja posiadanych aktywów i rozbudowa portfolio mocy wytwórczych w oparciu o OZE) rynek
3 Przejrzystość oferty i odpowiedzialny proces sprzedaży (dostęp do informacji na temat produktów i usług, zrozumiały język sprzedaży, czytelny rachunek/faktura, bezpieczeństwo danych klientów) rynek
5 Etyka w marketingu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych w komunikacji rynek
7 Standardy obsługi klienta, wdrażanie nowych kanałów obsługi oraz istotnych rozwiązań technologicznych, system obsługi reklamacji, serwis konsumencki rynek
8 Bezpieczeństwo danych klientów rynek
9 Wprowadzanie The European Green Deal rynek
11 Polityka firmy wobec prosumentów rynek
14 Rola energetyki węglowej w mixie energetycznym i w tworzeniu wartości dodanej rynek
15 Zmiany klimatyczne, postępujące ocieplenie klimatu i związane z nim anomalie pogodowe środowisko
16 Inwestycje na rzecz zwiększenia udziału wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych i technologii jej akumulowania oraz wspierające zrównoważony rozwój środowisko
17 Minimalizacja negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne (poprzez podejmowane inwestycje, rozwiązania oszczędzania energii, wody, ograniczenie emisji, zagospodarowanie odpadów itd.) środowisko
18 Strategia zarządzania środowiskowego, środowiskowe systemy zarządzania oraz zarządzanie ryzykiem – całościowe zintegrowane podejście firmy do analizy wpływu na środowisko na każdym etapie działalności firmy (przyjęte polityki, strategie, normy, standardy, stawianie celów środowiskowych) środowisko
20 Inwestowanie w projekty na rzecz ochrony środowiska, finansowanie projektów badawczych, w zakresie możliwości ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, inwestycje na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych środowisko
21 Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi (pomiar zużycia, redukowanie zużycia, gospodarka wodno – ściekowa, oddziaływanie na zbiorniki wodne i ścieki) środowisko
22 Efektywne zarządzanie zużyciem surowców wykorzystywanych w procesie produkcji energii środowisko
23 Efektywne zarządzanie zużyciem energią (pomiary, cele, zmniejszanie / optymalizacja zużycia) środowisko
24 Emisje do atmosfery (rodzaje i ilość emitowanych substancji – pomiary, cele) środowisko
25 Zarządzanie odpadami środowisko
28 Działania edukacyjne dla pracowników, dostawców, klientów oraz społeczności lokalnych, angażowanie klientów w ochronę środowiska środowisko
29 Inicjatywy badawczo-rozwojowe i innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony środowiska i oszczędzania energii środowisko
30 Wykorzystanie innowacyjnych technologii, produktów, usług przyjaznych dla środowiska środowisko
34 Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) miejsce pracy
37 Edukacja i rozwój pracowników na różnych szczeblach organizacji miejsce pracy
38 Komunikacja wewnętrzna z pracownikami miejsce pracy
40 Dbanie o równe szanse w miejscu pracy, polityka zarządzania różnorodnością, zarządzanie wiekiem i wiedzą pracowników, firma przyjazna rodzinie i równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą (work-life balance) miejsce pracy
43 Wsparcie społeczeństwa w walce z wirusem SARS CoV-2 społeczeństwo
44 Wspieranie lokalnej społeczności, rozwój polityki dobrego sąsiedztwa; działania na poziomie poszczególnych spółek społeczeństwo
49 Prowadzenie dialogu z otoczeniem społeczeństwo

Wyniki wyszukiwania