List Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Grupy TAURON mamy przyjemność przekazać Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2021 rok, w którym zaprezentowaliśmy wyniki finansowe, operacyjne i ESG oraz najważniejsze dokonania minionego roku.

W czerwcu tego roku zaprezentowaliśmy nową strategię Grupy TAURON do 2030 roku z hasłem „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło”. Określiliśmy w ten sposób nasze priorytety: zdecydowane przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2, zapewnienie dostaw energii do ponad 5,8 miliona klientów poprzez inwestowanie w sieć elektroenergetyczną i rozbudowę stabilnych źródeł pracujących w podstawie.

Pomimo wymagających warunków otoczenia rynkowego, sytuacja finansowa Grupy TAURON pozostała stabilna. Uzyskane przychody wyniosły ponad 25 mld zł i były wyższe o 23 proc. rok do roku, a osiągnięty wynik EBITDA przekroczył 4 mld zł. Na wypracowane wyniki finansowe znaczący wpływ miał wzrost wolumenów dystrybucji i produkcji energii elektrycznej.  Sytuację Grupy TAURON poprawiały także przychody z rynku mocy, a także – co jest bardzo istotne – wzrost dochodowości segmentu OZE.

Na wzmocnienie stabilności finansowej wpływa również pozyskane w ostatnich tygodniach finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 2,8 mld zł, którego zapadalność będzie zbliżona do 20 lat. Jest to największe finansowanie korporacyjne z EBI udzielone w Polsce. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację priorytetowych inwestycji w obszarze dystrybucji. Naszą pozycję jako stabilnego podmiotu na krajowym rynku energii potwierdza pozytywna ocena ratingowa.

W ramach Zielonego Zwrotu TAURONA uruchomiliśmy pierwszą farmę fotowoltaiczną w Jaworznie, zakończyliśmy także prace budowlane na terenie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 14 MW w Choszcznie oraz budowę największej w kraju farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 100 MW w Mysłowicach.

Dodatkowo rozpoczęliśmy budowę dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 36 MW. Przyjęta w 2021 roku ścieżka rozwoju  Grupie TAURON wzrost konkurencyjności i stabilność finansową. Liczę, że 2022 roku będzie okresem dalszego zwiększenia udziału aktywów zero- i niskoemisyjnych w portfelu wytwórczym Grupy TAURON i pozyskamy kolejne finansowania na ten cel.

Najważniejszym procesem zainicjowanym w Grupie w 2021 roku były prace nad wydzieleniem konwencjonalnych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzięki zaangażowaniu i otwartości pracowników na dialog, zakończyliśmy już przygotowanie wewnętrznej reorganizacji.  Mamy wybranych doradców, którzy pracują nad raportami z badań due diligence i wyceną aktywów.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego będzie kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują istotność posiadania własnych źródeł wytwórczych. NABE pozwoli na zachowanie ich do czasu oddania nowych inwestycji w nisko- lub zeroemisyjne jednostki wytwórcze. Przekazanie węglowych aktywów wytwórczych do NABE pozwoli na przyspieszenie transformacji miksu wytwórczego w kierunku OZE.

Odnosząc się do działalności inwestycyjnej, warto podkreślić, że w ubiegłym roku Grupa TAURON przeznaczyła na inwestycje środki finansowe w wysokości prawie 3 mld zł, z czego największy strumień trafił do segmentu Dystrybucja.

Kluczowe inwestycje infrastrukturalne zakończone lub realizowane w 2021 roku obejmowały całą południową Polskę. Najwięcej środków wydaliśmy na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii elektrycznej oraz związaną z tym budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej. Drugim kierunkiem inwestowania były nakłady na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego, związane z poprawą jakości usług dystrybucyjnych lub wzrostem zapotrzebowania na moc.

Mimo licznych wyzwań stojących przed polskim sektorem energetycznym jesteśmy przekonani, że konsekwentna realizacja założeń Zielonego Zwrotu TAURONA pozytywnie wpłynie na pozycję rynkową i perspektywy Grupy TAURON. Wierzymy, że wysokie kompetencje i bogate doświadczenie pracowników Grupy zostaną umiejętnie wykorzystane do wzmacniania kluczowych segmentów działalności. Z drugiej strony, nasze inicjatywy w obszarze dialogu społecznego będą się nadal przyczyniały do budowania partnerskich, długofalowych relacji ze wszystkimi grupami Interesariuszy.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd

TAURON Polska Energia S.A.

Wyniki wyszukiwania