Model biznesowy Grupy TAURON

Model Biznesowy i Operacyjny jest odpowiedzią na potrzeby oraz cele wskazane w Strategii Grupy TAURON.

W ciągu ostatnich lat zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym oraz wewnętrznym Grupy spowodowały konieczność podjęcia prac nad aktualizacją dokumentu.

W efekcie przeprowadzonego przeglądu, 24.02.2021 r., Zarząd Spółki przyjął zaktualizowany Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON. Dokument ten określa model zarządzania Grupą, definiuje wysokopoziomową architekturę procesów oraz funkcje i zadania Centrum Korporacyjnego, Obszarów Biznesowych i innych jednostek.

Ponadto, w celu zapewnienia elastyczności, odporności i dostosowania Grupy TAURON do zmian otoczenia, w szczególności wynikających ze zmian klimatycznych, obecny Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TARON uwzględnia rolę ESG (jako bardziej istotnego narzędzia komunikacji z otoczeniem). Dokonano również weryfikacji i aktualizacji zakresu pięciu strumieni procesowych, wokół których koncentruje się działalność Grupy, tj.: Strategia, Finanse, Zarządzanie Majątkiem i Rozwój, Wsparcie Korporacyjne oraz Procesy Operacyjne. Wprowadzono kompleksowe zapisy wskazujące na niezależność prowadzenia działalności przez Operatora Sytemu Dystrybucyjnego.

U podstaw Modelu Biznesowego i Operacyjnego leżą:

  • budowa wartości Grupy TAURON jako całości (priorytet interesu ekonomicznego Grupy),
  • ochrona środowiska i adaptacja do wyzwań wynikających ze zmian klimatu,
  • koncentracja na klientach (wewnętrznych i zewnętrznych),
  • kierowanie się wartościami Grupy (wartości PRO),
  • przyspieszenie i uproszczenie procesów decyzyjnych,
  • korzystanie z wiedzy, kwalifikacji i kompetencji pracowników Grupy TAURON.

Model Biznesowy wprowadza podział ról i odpowiedzialności, oparty na przypisaniu kompetencji procesowych pomiędzy Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe oraz Centra Usług Wspólnych.

Nadrzędna jednostka organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie działalnością Grupy Kapitałowej TAURON i podejmowanie najważniejszych decyzji mających wpływ na Grupę Kapitałową TAURON, Obszary Biznesowe, CUW i spółki należące do Grupy Kapitałowej TAURON.

7 obszarów podstawowej działalności Grupy Kapitałowej TAURON zdefiniowanych zgodnie z ogniwami łańcucha wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła: Wydobycie, Wytwarzanie, OZE, Ciepło, Dystrybucja, Handel i Sprzedaż,

Jednostki odpowiedzialne za świadczenie określonych usług wsparcia (np. rachunkowość, IT, kadry i płace, ubezpieczenia, obsługa klienta, ochrona) na rzecz pozostałych jednostek Grupy Kapitałowej TAURON.

Działalność Grupy TAURON służąca realizacji misji i wizji w oparciu o wartości oraz Kodeks Odpowiedzianego Biznesu  realizowana jest w ramach siedmiu Obszarów Biznesowych, zdefiniowanych zgodnie z ogniwami łańcucha wartości Grupy: Wydobycie, Wytwarzanie, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii ( OZE), Handel, Dystrybucja i Sprzedaż. W strukturze Grupy TAURON, będącej przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo,  w Obszarze Dystrybucja funkcjonuje Operator Sieci Dystrybucyjnej (dalej OSD). Dodatkowo w ramach Grupy funkcjonują spółki, których działalność skupia się na świadczeniu na rzecz pozostałych spółek Grupy usług wsparcia, takich jak np. rachunkowość, IT, kadry, płace i świadczenia, ubezpieczenia, ochrona. Usługa obsługi klientów świadczona jest przez jedną ze spółek Grupy na rzecz Obszaru Sprzedaży oraz z uwzględnieniem zapewnienia niezależności OSD i innych zasad unbundlingu, na rzecz Obszaru Dystrybucji.

Model biznesowy Grupy TAURON w 2021 roku

Obszary biznesowe

Obejmuje głównie działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego dla energetyki zawodowej, ciepłownictwa i klientów indywidualnych. Oprócz wydobywania węgla kamiennego prowadzona jest również działalność górnicza, polegająca na wydobywaniu metodą odkrywkową wapienia oraz na jego przeróbce i sprzedaży w ramach Grupy i poza nią.

Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez: TAURON Wydobycie S.A., Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. oraz Spółkę Usług Górniczych sp. z o.o.

Aktualna struktura TAURON Wydobycie S.A. oparta jest na modelu składającym się z Centrum z siedzibą w Jaworznie oraz trzech zakładów produkcyjnych: Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, Zakładu Górniczego Janina w Libiążu i Zakładu Górniczego Brzeszcze w Brzeszczach. W zakresie działalności Centrum znajduje się między innymi zarządzanie funkcjami wspólnymi, planowanie i sprzedaż. W zakładach produkcyjnych realizowany jest głównie proces wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego. W tym Obszarze działa również spółka świadcząca usługi robót górniczych – Spółka Usług Górniczych sp. z o.o.

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o., to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w gminie Krzeszowice. Kamień wapienny ze złoża Czatkowice jest szeroko stosowany w przemyśle energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym, w drogownictwie oraz rolnictwie.

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, w tym ze spalania biomasy. Działalność prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie S.A. oraz spółkę Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. Wytwarzanie energii elektrycznej w jednostkach konwencjonalnych realizowane jest w elektrowniach o łącznej mocy ok. 5,2 GWe i 1,2 GWt oraz w bloku biomasowym o mocy 49 MWe. Elektrownie zlokalizowane są w miastach: Łaziska Górne, Będzin, Trzebinia i Jaworzno (w tym blok 910 MWe). W tym Obszarze realizowane są również przez TAURON Serwis sp. z o.o. usługi serwisu technicznego. Dodatkowo w roku 2021 roku prowadzona była eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW,  wybudowanej na terenie byłej elektrowni węglowej. Jednostka ta docelowo będzie zarządzana w ramach Obszaru OZE.

Obejmuje wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz sprzedaż ciepła ze źródeł produkujących w kogeneracji. Wytwarzanie ciepła realizowane jest w 4 elektrociepłowniach o łącznej mocy ok. 0,35 GWe i 1,2 GWt, zlokalizowanych w miastach: Katowice, Tychy,  Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice oraz w kotłowniach lokalnych. Jednostki wytwórcze wykorzystują do produkcji węgiel kamienny i biomasę. Działalność ciepłownicza realizowana jest przez spółki TAURON Ciepło sp. z o.o. i SCE Jaworzno III sp. z o.o., które łącznie eksploatują ponad tysiąc kilometrów dystrybucyjnych sieci ciepłowniczych na terenie m.in. Katowic, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Będzina, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Jaworzna, i Mysłowic, z czego 896 km to sieci własne TAURON Ciepło, a 122 km to sieci własne SCE Jaworzno III.

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, za wyjątkiem spalania biomasy, które zgodnie z Modelem Biznesowym jest realizowane w ramach Obszaru Wytwarzanie i Ciepło. Produkcja energii z biomasy w Grupie TAURON również jest zaliczana do energii odnawialnej. Obszar ten zarządza 33 elektrowniami wodnymi o łącznej mocy blisko 133 MW, położonymi głównie na południu Polski, 9 elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy blisko 381 MW, zlokalizowanymi głównie na północy kraju oraz elektrownią fotowoltaiczną o mocy 6 MW.  Działalność w tym Obszarze realizowana jest przez TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Zielona Energia, spółki celowe do budowy nowych źródeł OZE oraz TAURON Ekoserwis sp. z o.o., spółka wykonująca usługi serwisowe dla aktywów wodnych.

Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej za pośrednictwem sieci zlokalizowanej w południowej Polsce. Grupa Kapitałowa TAURON dostarcza energię elektryczną na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a częściowo również świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Działalność jest prowadzona przez TAURON Dystrybucja S.A., która pełni rolę OSD z zagwarantowaniem niezależności i poszanowaniem wymagań dotyczących unbundlingu. Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów, zlokalizowanych w Będzinie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie, Wałbrzychu i Wrocławiu. Działalność TAURON Dystrybucja wspierana jest przez spółkę TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.

Obejmuje handel hurtowy energią elektryczną, obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami. Działalność ta jest prowadzona przez TAURON Polska Energia S.A. i TAURON Czech Energy s.r.o. W Obszarze Handel ulokowane są również zakupy biomasy i zagospodarowanie ubocznych produktów wydobycia i spalania, realizowane przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

Obejmuje sprzedaż odbiorcom końcowym energii elektrycznej i gazu oraz produktów powiązanych. Działalność jest prowadzona przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. Sprzedaż prowadzona jest na terenie całego kraju oraz, w mniejszej skali, na rynku czeskim. W tym Obszarze realizowane są również usługi związane z oświetleniem ulicznym oraz usługi z zakresu efektywności energetycznej i technologii smart, realizowane głównie przez TAURON Nowe Technologie S.A. Spółka zarządza ok. 745 tys. lamp ulicznych.

W 2021 roku Grupa TAURON oferowała również sprzedaż usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. Usługa jest realizowana przez spółkę TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Pozostała działalność została wydzielona w postaci obszaru Centra Usług Wspólnych. Obejmuje takie usługi świadczone na rzecz spółek Grupy TAURON, jak m.in. usługi księgowo-kadrowe i informatyczne, realizowane przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., zarządzanie ubezpieczeniami na rzecz wszystkich spółek Grupy – TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o., usługi ochrony oraz utrzymania porządku – Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o.

Taki podział kompetencji ma na celu odciążenie Obszarów Biznesowych od realizacji procesów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością operacyjną, a także obniżenie kosztów realizacji tych procesów dzięki korzyściom skali i poprawie efektywności operacyjnej. W ramach działalności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. realizowana jest także usługa obsługi klientów, świadczona na rzecz spółek TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. oraz, z uwzględnieniem zapewnienia niezależności OSD i innych zasad unbundlingu, na rzecz spółki TAURON Dystrybucja S.A.

Wyniki wyszukiwania